HIVELAB VINA

Back button

SAMSUNG

Global Samsung.com Website
Phụ trách phát hành và vận hành 
website Global Samsung.com, 
đồng thời xây dựng responsive web và xử lý đa ngôn ngữ
#UI/UX #GUI #Maintenance #Consulting #Platform
SAMSUNG Global Samsung.com Website

Visual
Concept.

Website
Experience.

Mobile
Experience.

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
Back to Top