HIVELAB VINA

Back button

11Street

Taipei Commerce Platform
Cấu hình phân tích tình hình mua hàng online của người dân 
địa phương và linh hoạt theo sự biến đổi của tình hình mua hàng,
đạt giải Best Adward của Web Adward Korea 2017
#UI/UX #Commerce #Platform
11Street Taipei Commerce Platform

Platform
Experience.

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
Back to Top